Chế tạo, lắp đặt hệ thống tank và bơm điều áp nước rửa lon